Zakonodavni okvir

se

Liberalizacija tržišta električne energije te proizvodnja i plasman električne i toplinske energije propisani su:

 • Zakonom o energiji (NN br. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 120/12, 14/14, 95/15, 102/15)
 • Zakonom o tržištu električne energije (NN br. 177/04, 76/07 i 152/08, 22/13, 95/15, 102/15)
 • Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 177/04 i 76/07, 120/12)

Uz ove zakone, doneseni su i podzakonski akti koji definiraju položaj obnovljivih izvora energije i kogeneracije:

 • Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče (NN br. 33/07 i 08/11),
 • Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN br. 33/07, 155/08, 130/13)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14)
 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN br. 67/07, 88/12)
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN br. 67/07 i 35/11, 22/13)

Prema Uredbi o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče, cilj Republike Hrvatske je da do 31. prosinca 2020. godine minimalni udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i isporučene u prijenosnu, odnosno distribucijsku mrežu iznosi 13,6% u ukupnoj potrošnji električne energije.

Status povlaštenog proizvođača prema Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije mogu dobiti ona postrojenja koja su propisana člankom 4. Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Postrojenja koja proizvode električnu energiju iz kogeneracija na biomasu propisana su kao postrojenja koja mogu ostvariti status povlaštenog proizvođača, a status se stječe u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA).

Ugovor o otkupu električne energije sklapa se s Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE) na 14 godina, a električna energija predaje se HEP-ODS-u ili HEP-OPS-u, ovisno o naponskoj razini i veličini postrojenja. Tarifni sustav propisuje visine tarifnih stavki za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, kao i korektivne faktore cijene koji osiguravaju da proizvodna cijena električne energije i u budućnosti ostane poticajna.

Ostali važni zakoni i strategije:

 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14)
 • Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske
 • Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. godine