Projekti

se

SENSE ESCO Ltd. nudi raznolik spektar usluga kao rekonstrukciju, sanaciju, zamjenu ili modernizaciju postojeće tehnologije ili objekata primjenom mjera energetske učinkovitosti te usluge konzaltinga, monitoringa i evaluacije svih savjetodavnih usluga vezanih za ulaganja u energetsku učinkovitost. ESCO model primjenjuje se samo na već postojeće objekte koji ne ispunjuju sadašnje standarde ekološke učinkovitosti. SENSE ESCO Ltd. pokriva sve segmente navedenih poslova za svoje klijente.